Algemene voorwaarden Citysteps

Artikel 1. Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle contacten en bestellingen, die schriftelijk, per telefoon of online via de webshop of per e-mail hebben plaatsgevonden, en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen de gebruiker (hierna: Klant) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Citysteps B.V. (hierna: Citysteps), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75634953.

2. Aanspraken die niet overeenstemmen met deze algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door Citysteps nadrukkelijk en schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming) zijn geaccepteerd.
3. Wanneer één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen nietig of vernietigbaar zou blijken, laat zulks onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling zullen Citysteps en de Klant gebonden zijn door een bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Artikel 2. Bestelling en het afsluiten van de overeenkomst

1. De manier waarop de producten in de webshop zijn afgebeeld geldt niet als juridisch bindend aanbod. Het betreft slechts vrijblijvende informatie.
2. De ontvangst van de bestelling wordt door Citysteps per e-mail bevestigd. Citysteps is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Van een overeenkomst is pas sprake als Citysteps de order heeft bevestigd.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de Klant, behoudt Citysteps zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Artikel 3. Informatie

1. De inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Citysteps zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Citysteps geeft geen garanties met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Citysteps is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2. Citysteps is niet aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Artikel 4. Herroepingsrecht

1. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna: Consument), kan de Consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zendt de Consument het product voordat de bedenktijd is verstreken terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Citysteps verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Na het terugzenden van het product vergoedt Citysteps alle betalingen van de Consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Citysteps het product retour heeft ontvangen.

7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

1. Alle door Citysteps vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De standaard verzendkosten gelden voor verzending binnen Nederland en vervallen bij een bestellingmet een waarde van minimaal € 50,- per bestelling. Leveringen in andere landen zijn onderworpen aan aparte verzendkosten.

2. De Klant heeft de mogelijkheid met de op de website aangeboden betaalmethoden te betalen.
3. Betaling geschiedt voorafgaande aan de levering.
4. Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd alsmede een vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres of op de afhaallocatie van Citysteps. 3. Indien het product niet op voorraad is bedraagt de levertijd bedraagt maximaal 30 dagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van eventuele schade en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald.
4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 7. Garantie

1. De garantietermijnen en -voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant voor het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd.
2. Beperkte garantie geldt voor slijtagedelen als remmen, lagers, wielen, grips en soortgelijke producten. Garantie is hier alleen van toepassing wanneer de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn.

3. De garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging of onderhoud, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
4. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door Citysteps aangewezen service- of reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Artikel 8. Overmacht

1. Citysteps is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Citysteps, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

2. Citysteps behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Citysteps gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

1. De Klant is verplicht om de producten direct na inontvangstneming te keuren op beschadigingen en gebreken. De eventuele beschadigingen en/of gebreken moeten door de Klant direct en schriftelijk aan Citysteps kenbaar worden gemaakt. Indien de Klant dit nalaat, wordt iedere beschadiging en/of gebrek vermoed te zijn ontstaan door toedoen van de Klant en is de Klant hiervoor aansprakelijk.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Citysteps de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. De aansprakelijk van Citysteps is, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot directe schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Citysteps beperkt tot maximaal de door de Klant betaalde prijs van het desbetreffende product. Citysteps is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade.

4. Citysteps is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de Klant voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.
5. De Klant is verplicht om de lokale wet en regelgeving te controleren met betrekking tot hoe en waar dit product gebruikt mag worden. Citysteps is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade indien de producten in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle leveringen geschieden onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Citysteps behoudt de eigendom van de op grond van welke titel dan ook aan de Klant uitgeleverde en uit te leveren producten totdat de Klant de prijs van al die producten vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan.

2. Het risico van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte producten is vanaf het tijdstip van levering voor de Klant.
3. De Klant mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze vervreemden of laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Citysteps.
4. Indien een derde de zaak voor de Klant onder zich heeft, dan is de Klant, indien hij jegens Citysteps tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Citysteps mede te delen en mag Citysteps aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

Artikel 11. Privacy

1. Citysteps respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.
2. Aan de hand van deze verwerking kan Citysteps de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de Klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de Klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 12. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten die Citysteps sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. Alle geschillen, die tussen Citysteps en de Klant ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Zeeland-West-Brabant, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten.